De Tulpenacker

Recron Voorwaarden

RECRON-VOORWAARDEN
Deze RECRON-voorwaarden zijn stand gekomen, in overleg met de Consumentenbond en de ANWB, in het kader van de
Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en zijn in werking getreden per 1 juli 2016.

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto,
(sta)caravan, bungalow, zomerhuisje, trekkershut en
dergelijke;
b. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die het
vakantieverblijf aan de recreant ter beschikking stelt;
c. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst
inzake het vakantieverblijf aangaat;
d. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven
perso(o)n(en);
e. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/
of zijn mederecreant(en);
f. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt
voor het gebruik van het vakantieverblijf; hierbij dient aan
de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de
prijs inbegrepen is;
g. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen
met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
h. informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het
gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de
regels omtrent het verblijf;
i. geschillencommissie: Geschillencommissie Recreatie te
‘s-Gravenhage, samengesteld door ANWB/Consumenten-
bond/ RECRON;
j. annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant
van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het
verblijf.
k. een geschil: als een bij de ondernemer ingediende klacht
van de recreant niet naar tevredenheid van partijen is
opgelost.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet
voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking
een vakantieverblijf van het soort of type dat is
overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de
overeengekomen prijs.
2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op
basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten
vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer
maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de
recreant bekend.
3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de
informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de
overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst
zonder kosten te annuleren.
4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de
bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor
dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/
of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende
informatie naleven.
5. Indien het gestelde in de overeenkomst en/of de
bijbehorende informatie in strijd is met de RECRON-
voorwaarden gelden de RECRON-voorwaarden. Dit laat
onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele
aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten voordele
van de recreant van deze voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van
de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is
vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging
1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat
moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn
vastgesteld.
2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door
een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer,
extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van
lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of
de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de
recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de
overeenkomst.

Artikel 5: Betaling
1. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten,
tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van
de afgesproken termijnen.
2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke
aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn
van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet
behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen,
onverminderd het recht van de ondernemer op volledige
betaling van de overeengekomen prijs.
3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het
bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij
gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf
te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer
op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte
buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling,
komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag
niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het
wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog
openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering
1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de
ondernemer. Deze bedraagt:
- bij annulering meer dan drie maanden voor de
ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de
ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen twee tot één maand voor de
ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum,
90% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100%
van de overeengekomen prijs.
2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden,
na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door
een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke
instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor
dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 7: Gebruik door derden
1. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts
toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke
toestemming heeft gegeven.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden
gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn
vastgelegd.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant
De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen
tariefperiode verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en
ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of
onrechtmatige daad
1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke
ingang opzeggen:
a. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de 
verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie
en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande
schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of
naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van
redelijkheid en billijkheid, van de ondernemer niet kan worden
gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
b. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waar-
schuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten
bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het
terrein bederft;
c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waar-
schuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de
bestemming van het terrein handelt.
2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst,
moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten
weten. In die brief moet de recreant worden gewezen op de
mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.
De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege
worden gelaten.
3. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het
vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste is
verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeen-gekomen tarief
te betalen.

Artikel 10: Wet- en regelgeving
1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf,
zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die
van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden
gesteld.
2. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veilig heids-
voorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat
mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem
verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt
naleven.

Artikel 11: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale
voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
2. De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving,
gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te
houden als waarin de recreant het heeft ontvangen.
3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan
op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of
enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere
dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van
€ 455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich
hiervoor te verzekeren.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of
schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming
die aan de ondernemer is toe te rekenen.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme
weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de
nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
5. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die
is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de
mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die
aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden
toegerekend.
6. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van
overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende
maatregelen te nemen.

Artikel 13: Geschillenregeling
1. De recreant en de ondernemer zijn gebonden aan uitspraken van
de Geschillencommissie.
2. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands
recht van toepassing. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel
een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te
nemen.
3. In geval van een geschil over de totstandkoming of de uitvoering
van deze overeenkomst moet het geschil uiterlijk 12 maanden na
de datum waarop de recreant de klacht bij de ondernemer indiende
schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te
bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt.
Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de
Geschillencommissie, moet hij de recreant vragen zich binnen vijf
weken uit te spreken of deze wel of niet naar de Geschillencommissie
wil komen. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij
zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten
het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
Op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillen-
commissie, kan een geschil aan de rechter worden voorgelegd.
Indien de recreant het geschil aan de Geschillencommissie heeft
voorgelegd, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
4. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het
Reglement Geschillencommissie Recreatie. De Geschillencommissie
is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat betrekking
heeft op ziekte, letsel, dood of op de niet-betaling van een factuur
waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt.
5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding
verschuldigd.

Artikel 14: Nakomingsgarantie
1. RECRON zal de verplichtingen van een RECRON-lid tegenover de
recreant, hem in een bindend advies opgelegd door de
Geschillencommissie, overnemen onder de tussen RECRON en de
Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken afgesproken
voorwaarden, indien de betreffende ondernemer deze niet binnen
de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen.
2. Heeft de ondernemer het bindend advies binnen twee maanden na
dagtekening daarvan ter toetsing aan de burgerlijke rechter
voorgelegd, dan wordt de eventuele nakoming van het bindend
advies opgeschort, totdat de burgerlijke rechter uitspraak heeft
gedaan.
3. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist, dat de
recreant een schriftelijk beroep daarop doet bij RECRON.

Artikel 15: Wijzigingen
Wijzigingen in de RECRON-voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg
met de consumentenorganisaties, in deze vertegenwoordigd door de
ANWB en de Consumentenbond, tot stand komen.